Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Kontrolný výkaz DPH II

18.02.2014

V predchádzajúcom príspevku sme rozoberali obsahovú náplň jednotlivých tabuliek kontrolného výkazu DPH. V tomto článku sa zameriame na spôsob, akým údaje z daňových dokladov do tabuliek kontrolného výkazu zapísať.

V hlavičke kontrolného výkazu chceme upozorniť hlavne na kolónku druh kontrolného výkazu. V zásade poznáme tri druhy kontrolného výkazu:

 • riadny kontrolný výkaz – povinnosť odoslať ho vzniká najneskôr do 25. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa kontrolný výkaz podáva
 • opravný kontrolný výkaz – podáva sa v prípade, že platiteľ dane zistil v pôvodne podanom riadnom kontrolnom výkaze chybu a túto chybu zistil ešte pred lehotou na podanie riadneho kontrolného výkazu, teda pred 25. dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý podáva kontrolný výkaz
 • dodatočný kontrolný výkaz – podáva sa v prípade, že platiteľ dane zistil chybu v riadne podanom kontrolnom výkaze po lehote na jeho podanie, teda po 25. dni mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa kontrolný výkaz podáva

Ak platiteľ dane podá kontrolný výkaz po lehote na jeho podanie, napr. 29. deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa kontrolný výkaz podáva, ide o oneskorene podaný riadny kontrolný výkaz.

Kontrolný výkaz možno podať aj skôr, ako sa podáva daňové priznanie DPH za príslušné zdaniteľné obdobie.

Ako postupovať pri vypĺňaní jednotlivých tabuliek kontrolného výkazu.

Tabuľka A1

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb
A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri  ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry  a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7

V tabuľke A1 vykazujeme údaje z tuzemských odberateľských faktúr, pri ktorých je miesto dodania v tuzemsku.

Stĺpec 1 - Identifikačné číslo pre daň odberateľa

Do tohto stĺpca zapisujeme IČ DPH odberateľa, uvedené na odberateľskej faktúre. Nakoľko za nesprávne vyplnený kontrolný výkaz má daňový úrad povinnosť udeliť pokutu až do výšky 10 000 eur, odporúčame vyčistiť a skontrolovať databázy obchodných partnerov. IČ DPH tuzemských partnerov a partnerov z členských štátov Európskej únie je možné overiť na portáli finančnej správy http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, IČ DPH partnerov mimo únie treba overiť v rámci obchodnej komunikácie. Ak odberateľ nie je platiteľom DPH, stĺpec 1 nevypĺňame.

Stĺpec 2 – Poradové číslo faktúry

Do stĺpca 2 uvádzame poradové číslo faktúry vrátane všetkých znakov a písmen, ale bez medzier, napr. 2014-C/15.

Stĺpec 3 – Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

Uvádzame vždy ten dátum, ktorý nastane skôr, v súlade s ustanoveniami zákona o DPH. Dátum sa uvádza vo formáte deň, mesiac, rok (DDMMRRRR). Pri súhrnných faktúrach uvedieme dátum zdaniteľného plnenia, ktoré nastalo ako posledné, alebo posledný deň v mesiaci, za ktorý bola súhrnná faktúra vystavená.

Stĺpec 4 – Základ dane v eurách

Základ dane v eurách uvádzame v členení podľa jednotlivých sadzieb dane. Základ dane sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta.

Stĺpec 5 – Suma dane v eurách

Suma dane sa taktiež uvádza v členení podľa jednotlivých sadzieb dane a zaokrúhľuje sa na dve desatinné miesta.

Stĺpec 6 – Sadzba dane v %

Tento stĺpec môže obsahovať len dve čísla. 10 alebo 20.

Príklad:  Dodávateľ dodal počas mesiaca január 2014 pre svojho obchodného partnera, ktorý je tuzemským platiteľom dane, nasledovné dodávky:

7.1.2014 - 10 ks tabletov v hodnote 300 eur bez DPH / ks
17.1.2014 - 10 ks kníh v hodnote 8 eur bez DPH / ks
27.1.2014 - 10 ks klávesníc v hodnote 5 eur bez DPH / ks

Dňa 31.1.2014 odberateľovi vystavil súhrnnú faktúru č. 201400100 s dátumom zdaniteľného plnenia 31.1.2014.
Tabuľka A1 bude obsahovať nasledovné údaje:

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK1234567891 201400100 31012014 3050 610 20
SK1234567891 201400100 31012014 80 16 10

Poznámka: Pri súhrnných faktúrach základy dane a sumy dane tovarov s rovnakou sadzbou dane sčítavame.

Poznámka: Ak sa zdaniteľné plnenie pri dodávkach energií alebo pri nájomnom realizuje na základe zmluvy, alebo dohody o platbách, ktorá má všetky náležitosti faktúry, poradovým číslom faktúry je číslo zmluvy alebo dohody o platbách a dátumom dodania tovaru alebo služby je dátum splatnosti každej konkrétnej platby.

Príklad:  Dodávateľ s odberateľom uzatvoria nájomnú zmluvu č.201403. V zmluve sa dohodnú na výške nájomného 500 eur bez DPH / mesiac. Splátka nájomného bude realizovaná vždy k 10. dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK1234567891 201403 10012014 500 100 20

Tabuľka A2

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo  dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Množstvo tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

V tabuľke A2 vykazujeme údaje z odberateľských faktúr pri tuzemskom samozdanení.

Spôsob vypĺňania údajov v stĺpcoch 1,2,3,4 je rovnaký ako v tabuľke A1.

Stĺpec 5 – Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka (platí pre poľnohospodárske plodiny, kovy a kovové predmety)

V stĺpci 5 sa uvádza 4-miestny kód Spoločného colného sadzobníka určený pre poľnohospodárske plodiny alebo kovy a kovové predmety. Pokiaľ sa na faktúre nachádzajú produkty s rôznym 4-miestnym kódom (kukurica, raž), tak ich rozpíšeme do dvoch riadkov tabuľky. Naopak, ak sa na faktúre nachádzajú 2 rozličné produkty s rovnakým 4-miestnym kódom, tak ich uvedieme do toho istého riadku a základy dane v tomto prípade spočítame.

Stĺpec 6 – Druh tovaru (platí pre mobilné telefóny a integrované obvody)

Pre mobilné telefóny sa uvádza skratka MT a pre integrované obvody IO.

Stĺpec 7 – Množstvo tovaru

Množstvo tovaru uvádzame v príslušnej mernej jednotke, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Pokiaľ máme na faktúre dva tovary s rovnakým 4-miestnym kódom Spoločného colného sadzobníka a sú fakturované v rôznych merných jednotkách, základy dane spočítame a množstvá prepočítame na jeden druh mernej jednotky.

Príklad:  Dodávateľ dodal svojmu odberateľovi, platiteľovi DPH, dňa 15.01.2014 nasledovné produkty (faktúra č. 201401)

200 ton raže, v hodnote 93 eur / tona
1 tonu špaldy v hodnote 13 eur / tona
500 kg pšenice obyčajnej v hodnote 95 eur / tona

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo  dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Množstvo tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SK1234567891 201401 15012014 18600 1002 200 t
SK1234567891 201401 15012014 60,5 1001 1,5 t

Tabuľka B1

B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

Tabuľka B je určená najmä pre evidenciu údajov z dodávateľských faktúr pri tuzemskom a cezhraničnom samozdanení. Preto by sme chceli opätovne upozorniť na nutnosť kontroly IČ DPH v stĺpci 1, najmä pri zahraničných dodávateľoch.

Stĺpec 2 – Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu

V stĺpci 2 môžu nastať viaceré situácie:

 • pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti do tohto stĺpca uvádzame číslo faktúry dodávateľa
 • pri cezhraničnom prenose daňovej povinnosti pri vybraných službách a tovare dodanom s inštaláciou alebo montážou sa môže uplatniť daň na vstupe aj bez toho, aby mal odberateľ dodávateľskú faktúru. Stačí ak o nároku na uplatnenie odpočtu dane účtuje, vtedy sa do stĺpca 2 uvedie číslo účtovného záznamu – zväčša interný doklad
 • pri nadobudnutí tovaru je nutné mať pre uplatnenie nároku na odpočet DPH faktúru od dodávateľa. Keďže tu môže dochádzať k posunom v prenose daňovej povinnosti a nároku na odpočet dane, hlavne pri neskoro obdržaných dodávateľských faktúrach (tejto téme sme sa venovali v predchádzajúcom blogu), do tabuľky B1 vstupujú údaje o nároku na odpočet dane až vtedy, keď má odberateľ reálne faktúru od dodávateľa. V stĺpci 2 sa potom uvádza číslo dodávateľskej faktúry

Stĺpec 3 – Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby

V tomto stĺpci si treba dať pozor hlavne pri nadobudnutí tovaru. Dátum dodania (nadobudnutia) tovaru a dátum vzniku daňovej povinnosti môžu byť rôzne. Do stĺpca 3 sa uvádza dátum dodania tovaru.

Príklad:  Odberateľ nadobudne tovar z Česka 20. februára 2014. Povinnosť odviesť daň mu vzniká najneskôr 15. marca 2014. Faktúru za dodávku tovaru dostane 15. mája 2014. Údaje z faktúry vstupujú do tabuľky B1 v máji. V stĺpci 3 bude dátum 20.02.2014 v tvare 20022014.

Stĺpec 4, stĺpec 5 – Základ dane a suma dane v eurách

V týchto stĺpcoch sa uvádzajú sumy v členení podľa jednotlivých sadzieb dane, zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

Stĺpec 7 – Výška odpočítanej dane v eurách

V tomto stĺpci môžu nastať tri prípady:

 • platiteľ dane má nárok na odpočet dane v plnej výške
 • platiteľ dane má nárok na čiastočný odpočet dane, vtedy prepočíta nárok na odpočet príslušným koeficientom
 • platiteľ dane nemá nárok na odpočítanie dane, vtedy uvedie do stĺpca 7 hodnotu 0

Samozrejme, že uvedené prípady ohľadne výšky nároku na odpočet dane vznikajú aj pri zaznamenávaní údajov v ostatných tabuľkách (B2, B3)

Tabuľka B2

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

V tabuľke B2 sa uvádzajú údaje z tuzemských dodávateľských faktúr.

V tejto tabuľke by sme chceli upozorniť na dve skutočnosti.

Stĺpec 2 – Poradové číslo faktúry

Môže nastať situácia, kedy variabilný symbol, bežne evidovaný v informačných systémoch, sa nezhoduje s číslom faktúry. Takéto faktúry bývajú vystavované najmä dodávateľmi energií alebo mobilnými operátormi, ktorí ako variabilný symbol používajú interný kód klienta a číslo faktúry je generované osobitne pre každú faktúru. V tomto prípade treba do tabuľky B2 uviesť číslo faktúry a nie interný kód klienta.

Druhý problém môže nastať pri evidovaní dokladu z ERP, ktorý má náležitosti faktúry. Takéto doklady boli platiteľmi dane doteraz evidované medzi pokladničnými dokladmi. Podľa Poučenia k vyplneniu kontrolného výkazu však treba takéto doklady nahrať do knihy dodávateľských faktúr. Na strane odberateľa ich treba zahrnúť do tabuľky B2 a na strane dodávateľa do tabuľky A1.

Tabuľka B3

B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane
Celková suma základov dane
v eurách
Celková suma dane
v eurách
Celková suma odpočítanej dane
v eurách
Kód opravy
1 2 3 4

V tabuľke B3 sa uvádzajú údaje z prijatých zdaniteľných plnení, ktoré sa zväčša evidujú v bežnej pokladni platiteľa dane. Pri tejto tabuľke chceme upozorniť, že údaje o základe dane a sume dane sa nečlenia podľa jednotlivých sadzieb dane.

Príklad:  Odberateľ kúpil v hotovosti:

10 balíkov papiera do tlačiarne v cene 3 eurá bez DPH / balík – 20% sadzba dane
1 odbornú publikáciu v cene 15 eur bez DPH – 10% sadzba dane

Celková suma základov dane
v eurách
Celková suma dane
v eurách
Celková suma odpočítanej dane
v eurách
Kód opravy
1 2 3 4
45 7,5 7,5

Tabuľka C1

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane
%
Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Rozdiel množstva tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V tabuľke C1 sa evidujú odberateľské dobropisy a ťarchopisy k tuzemským odberateľským faktúram (tabuľka A1) a tuzemskému samozdaneniu.

Problémovým sa javí najmä stĺpec 3 – Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry, a to hlavne pri cenových dobropisoch, ktoré sú vystavované na základe obchodných zmlúv k väčšiemu počtu faktúr. V takomto prípade je do stĺpca 3 nutné uviesť všetky variabilné symboly pôvodne vystavených faktúr, ktorých sa dobropis týka. Taktiež údaje o rozdiele v základe dane, sume dane a sadzbe dane ( stĺpec 4, 5, 6 ) je nutné uvádzať pre každé poradové číslo pôvodne vystavenej faktúry zvlášť. Keďže ide často o veľký objem údajov, pristúpilo MFSR k možnosti uviesť údaje z takéhoto dokladu jednou sumou, pričom ako poradové číslo pôvodne vystavenej faktúry sa uvedie číslo poslednej pôvodne vystavenej faktúry.

V stĺpcoch 4, 5 uvádzame jednotlivé sumy s príslušným znamienkom podľa toho, či ide o:

 • dobropis (znamienko -)
 • ťarchopis (znamienko +)

Pri dobropisoch a ťarchopisoch k tuzemskému samozdaneniu (tabuľka A2), sa stĺpec 5 a 6 sa nevypĺňa.

Logicky, k tuzemským opravám základu dane (tabuľka A1) nevypĺňame stĺpce 7,8,9,10. Tieto stĺpce sú však povinnou náležitosťou kontrolného výkazu pri tuzemskom samozdanení, teda pri oprave základu dane k faktúram uvedeným v tabuľke A2.

Príklad:  Dodávateľ dobropisoval odberateľovi 2 notebooky v hodnote 600 eur bez DPH / kus a 10 ks mobilných telefónov v hodnote 20 eur bez DPH / kus.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane
%
Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Rozdiel množstva tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SK1234567891 141001 1310100 -1200 -240 20
SK1234567891 141001 1310080 -200 MT -10 ks

Tabuľka C2

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane
%
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

V tabuľke C2 sa uvádzajú údaje z prijatých dobropisov a ťarchopisov k faktúram uvedeným v tabuľke B1 a B2, teda dodávateľské dobropisy a ťarchopisy k tuzemskému zdaniteľnému plneniu a zahraničnému samozdaneniu.

Pre uvádzanie údajov v stĺpci 3 – Poradové číslo pôvodnej faktúry platia tie isté pravidlá ako v tabuľke C1.

Pri vypĺňaní tabuľky C2 by sme chceli upozorniť na skutočnosť, kedy podľa novely zákona o DPH, ak odberateľ nedostane dodávateľský dobropis do 30 dní odo dňa, kedy bol vystavený, musí vykonať opravu odpočítanej dane (zvýšiť svoju daňovú povinnosť) v tom zdaňovacom období, v ktorom uplynulo 30 dní od vystavenia dodávateľského dobropisu (platí pre tuzemské zdaniteľné plnenie aj pre samozdanenie).

V takomto prípade platiteľ dane logicky nepozná všetky údaje potrebné na vyplnenie tabuľky C2 (napríklad údaj v stĺpci č.2 – Poradové číslo opravnej faktúry). Namiesto údajov, ktoré nepozná uvedie do príslušného stĺpca hodnotu 0.

Tabuľka D1

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami
Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(základná sadzba)
Celková suma dane v eurách
(základná sadzba)
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(znížená sadzba)
Celková suma dane v eurách
(znížená sadzba)
Kód opravy
1 2 3 4 5 6

V tabuľke D1 uvádzame sumárne údaje podľa jednotlivých sadzieb dane za všetky doklady vyhotovené prostredníctvom ERP za príslušné zdaňovacie obdobie. V sumárnom údaji sú napočítané zdaniteľné plnenia aj opravy základu dane za všetky ERP, ktoré platiteľ dane prevádzkuje.

Ak platiteľ dane pre niektorý zo stĺpcov nemá údaj, napr. neuskutočnil žiaden predaj v zníženej sadzbe dane, v stĺpcoch 4, 5 uvedie údaj 0.

Tabuľka D2

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(základná sadzba)
Celková suma dane v eurách
(základná sadzba)
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(znížená sadzba)
Celková suma dane v eurách
(znížená sadzba)
Kód opravy
1 2 3 4 5

V tabuľke D2 sa uvádzajú sumárne údaje podľa jednotlivých sadzieb dane za všetky doklady, pri ktorých nie je povinnosť evidencie tržieb prostredníctvom ERP. V sumárnom údaji sú napočítané zdaniteľné plnenia aj opravy základu dane a ide najmä o príjmové pokladničné doklady z bežných pokladní a hotovostné úhrady faktúr vystavovaných občanom.

Ak platiteľ dane pre niektorý zo stĺpcov nemá údaj, napr. neuskutočnil žiaden predaj v zníženej sadzbe dane, v stĺpcoch 3,4 uvedie údaj 0.

Dodatočný kontrolný výkaz

Pokiaľ platiteľ dane zistil, že v riadnom kontrolnom výkaze vyplnil nesprávny údaj, uvedie celý pôvodný nesprávny riadok výkazu v príslušnej tabuľke a do stĺpca Kód opravy uvedie údaj 1 – storno údajov.

Následne vyplní príslušný riadok so správnymi údajmi a v stĺpci Kód opravy uvedie údaj 2 – správny údaj.

Príklad:  Platiteľ v tabuľke A1 uviedol nesprávny údaj v stĺpci Suma dane v eurách.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK1234567891 201403 10012014 500 80 20 1
SK1234567891 201403 10012014 500 100 20 2

Ak platiteľ dane nesprávne zaradil do kontrolného výkazu údaj, ktorý tam nemal byť, napríklad odberateľskú faktúru z iného zdaniteľného obdobia, tak v dodatočnom kontrolnom výkaze uvedený riadok zruší pomocou storno kódu 1.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK1234567891 201403 10012014 500 100 20 1

Naopak, ak platiteľ do kontrolného výkazu neuviedol potrebné údaje (zabudnutá faktúra), v dodatočnom kontrolnom výkaze ich uvedie s kódom opravy 2.

Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7
SK1234567891 201403 10012014 500 100 20 2

Použitý materiál: Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia