Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Daňové výdavky až po zaplatení

30.03.2015

Novela zákona o dani z príjmov platná od 1.1.2015

Novela zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP), platná od 1.1.2015, priniesla okrem výrazných zmien v odpisovaní majetku aj zmeny v oblasti uplatňovania daňových výdavkov. Mnohé z nich si bude môcť daňový subjekt uplatniť až po ich reálnom zaplatení. Ktorých výdavkov sa to týka si rozoberieme v nasledujúcom príspevku.

  1. Zmluvné pokuty, úroky z omeškania, poplatky z omeškania, paušálne náhrady nákladov spojené s uplatnením pohľadávky... – pôvodné znenie §17 odst.19

Ustanovenie o zmluvných pokutách, úrokoch z omeškania, poplatkoch z omeškania a paušálnych náhradách nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky zo ZDP s účinnosťou od 1.1.2015 vypadlo.

Reálne to znamená, že na strane veriteľa sú úroky, pokuty a poplatky vždy daňovým výnosom bez ohľadu na to, či ich dlžník zaplatí. Naopak na strane dlžníka tieto náklady nie sú daňovým nákladom nikdy - §21 odst.2/m.

Príklad: Spoločnosť vyúčtuje 20.11.2015 svojmu odberateľovi zmluvný úrok z omeškania vo výške 1 000 eur. Odberateľ tento úrok uhradí dňa 20.4.2016. Spoločnosť si vyúčtovaný úrok započíta do základu dane v roku 2015, odberateľ si zaplatený úrok v základe dane uplatniť nemôže.

Staré úroky, poplatky a pokuty sa zdaňujú podľa režimu platného do 31.12.2014

Príklad: Spoločnosť vyúčtovala 20.11.2014 svojmu odberateľovi úrok z omeškania vo výške 1 000 eur. Odberateľ úrok uhradí dňa 20.4.2015. Spoločnosť si vyúčtovaný úrok započíta do základu dane v roku 2015. Obdobne si odberateľ v roku 2015 zníži svoj základ dane o sumu zaplateného úroku.

  1. Kompenzačné platby - § 17 odst.19/a

Kompenzačné platby vyplácané podľa zákona o regulácii v sieťových odvetviach vstupujú do základu dane u dlžníka až po ich zaplatení.

  1. Nájomné - §17 odst.19/b

Pokiaľ do konca roku 2014 sa posudzovala podmienka zaplatenia nájomného za využívanie hmotného alebo nehmotného majetku len voči fyzickej osobe, s účinnosťou od 1.1.2015 je nutné posudzovať túto podmienku aj voči právnickej osobe.

Príklad: Akciová spoločnosť prenajme spoločnosti s ručením obmedzeným softvér. Mesačný poplatok za december 2015 uhradí sro-čka až 10.1.2016. Uvedená platba zníži základ dane nájomcu až v roku 2016.

  1. Marketingové štúdie a prieskum trhu - §17 odst.19/c

Pri marketingových štúdiách a prieskume trhu sa zaviedla podmienka zaplatenia a tým aj uplatnenia v základe dane tak na strane veriteľa, ako aj na strane  dlžníka. Obe tieto služby však treba odlíšiť od klasickej reklamy, kde sa podmienka testovania platby pre zahrnutie do základu dane nerieši.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným sa rozhodne expandovať na zahraničný trh. V dôsledku toho si nechá vypracovať štúdiu zaoberajúcu sa prieskumom daného trhu. Agentúra odovzdá spoločnosti vypracovaný prieskum 20.10.2015 a spoločnosť tento prieskum uhradí dňa 20.1.2016. U zadávateľ je vzniknutý náklad nákladom roku 2016. U vypracovateľa vstupuje výnos do základu dane taktiež v roku 2016.

  1. Odplaty (provízie) za sprostredkovanie - §17 odst.19/d

Pri odplatách za sprostredkovanie je nutné testovať nielen ich zaplatenie ale aj výšku. ZDP totiž s účinnosťou od 1.1.2015 limituje výšku sprostredkovateľskej provízie na maximálne 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Príklad: Spoločnosť uzatvorila v marci 2015 zmluvu o sprostredkovaní na predaj svojich výrobkov. Zmluva bola uzatvorená na obdobie 6 mesiacov. Výška sprostredkovaného obchodu bola dohodnutá na 100 000 eur a výška provízie na 25 000 eur. Faktúru za províziu spoločnosť uhradila 20.1.2016. Náklad na sprostredkovanie vstupuje do základu dane spoločnosti v roku 2016 (po zaplatení) a to len do výšky 20 000 eur (limit 20 %). 5 000 eur predstavuje pre spoločnosť nedaňový náklad.

  1. Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov plynúcich do daňových rajov - §17 odst.19/e

Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k obchodným vzťahom s partnerom pôsobiacim v daňovom raji (ide o celý rad príjmov upravených v § 16 odst.1 ZDP) je možno premietnuť do základu dane len ak boli uhradené a súčasne bola z takto vyplácaných príjmov zrazená a odvedená daň. Podmienkou uplatnenia v základe dane je zároveň aj splnenie oznamovacej povinnosti v súlade s § 43 odst.11 a § 44 odst.3.

Príklad: Spoločnosť zakúpi softvér v hodnote 2 000 eur od svojho obchodného partnera sídliaceho v štáte Delaware. Ak chce sumu vynaloženú na nákup softvéru uplatniť v daňových nákladoch, musí ju uhradiť. Pri úhrade musí uplatniť zrážkovú daň vo výške 35 % (700 eur) z výšky transakcie, odviesť túto daň správcovi dane najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca a zároveň zaslať správcovi dane oznámenie o zrazení dane v príslušnej lehote.

  1. Poradenské a právne služby - §17 odst.19/f 

Ide o nový typ služieb, pri ktorých je nutné podstúpiť test zaplatenia, aby si daňové subjekty mohli takéto náklady uplatniť v základe dane.

Príklad: Spoločnosť má uzatvorenú zmluvu s právnickou kanceláriou na základe ktorej jej platí mesačný paušál za výkon právneho poradenstva. Paušálny poplatok za december 2015 vo výške 300 eur spoločnosť uhradí až v januári 2016. Uvedený náklad vstúpi do základu dane spoločnosti až v daňovom priznaní podávanom za rok 2016.

Pozor: Uvedené sa týka výdavkov (nákladov) platených právnickým osobám, aj fyzickým osobám.

  1. Normy a certifikáty - §17 odst.19/g

Výdavky (náklady) vynaložené na získanie noriem a certifikátov si budú môcť daňové subjekty zahrnúť do základu dane rovnomerne, počas doby ich platnosti, najviac však počas 36 mesiacov. Zahrnovanie týchto nákladov do základu dane sa začne v mesiaci, kedy boli náklady uhradené.

Príklad: Softvérová spoločnosť prevádzkujúca aukčný portál požiada Úrad pre verejné obstarávanie o vydanie certifikátu pre tento portál. Podmienkou vydania certifikátu je posudok od znalca z odboru softvér. Spoločnosť zaplatila za znalecký posudok dňa 20.1.2015 sumu 1000 eur. Následne podala žiadosť na UVO o vydanie certifikátu. Certifikát bol vydaný bezplatne dňa 31.3.2015. Platnosť certifikátu nie je časovo obmedzená. V súlade s ustanovením §17/19/g spoločnosť bude náklady na získanie certifikátu umorovať od 01/15 do 12/17 v sume 28 eur mesačne až do úplného odpísania.

Pozor: Pokiaľ má certifikát ohraničenú platnosť, ktorá je dlhšia ako tri roky, umorujeme náklady spojené so získaním certifikátu len tri roky.

Pozor: Podľa prechodného ustanovenia §52zd odst.2 ZDP uplatnenie daňových výdavkov (nákladov) vymenovaných v §17 odst.19 v základe dane až po zaplatení sa týka výdavkov (nákladov), ktoré vznikli až po 1.1.2015.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia