Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Publikované: 24.04.2024

Spoločnosť LLARIK, s.r.o. ktorá je prevádzkovateľom stránky llarik.sk spracováva z pozície prevádzkovateľa osobné údaje užívateľov stránky llarik.sk.
Spracovanie osobných údajov sa riadi platnou legislatívou a je realizované na základe oprávneného záujmu, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Rozsah spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, email, telefón,

Marketingové účely

Osobné údaje spracovávame v rozsahu : Meno, priezvisko, email, telefón

Prístup k osobným údajom

Prístup k spracovávaným osobným údajom majú naši zamestnanci v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh pri poskytovaní služieb spojených s využívaním stránky llarik.sk. Všetci zamestnanci, ktorí majú prístup k Vašim osobným údajom, boli poučení o zásadách spracúvania osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje sú náležite zabezpečené  pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou a rozširovaním. Na tento účel sme prijali primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce stupňu technického rozvoja.

Uchovávanie osobných údajov

Osobné údaje našich klientov, spracovávané za účelom poskytovania služieb, uchovávame  po dobu 12 mesiacov od posledného prihlásenia sa do aplikácie llarik.sk. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje z našich databáz vymazané.

Kontrola osobných údajov

Osobné údaje spracovávané v našich interných systémoch neposkytujeme tretím stranám, s výnimkou, ak to vyplýva z platnej legislatívy.
V zmysle platných predpisov môžete požiadať o prístup k Vašim osobným údajom a taktiež o informáciu, akým spôsobom sú Vaše osobné údaje spracúvané.
Žiadosť o tieto informácie je nutné zaslať písomne na adresu LLARIK, s.r.o. Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania osobných údajov

Pokiaľ si chcete overiť presnosť spracúvania osobných údajov, alebo ich chcete doplniť, aktualizovať, vymazať, či obmedziť rozsah ich spracúvania, môžete tak urobiť písomnou žiadosťou zaslanou na adresu LLARIK, s.r.o. Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.

Cookies

Stránka llarik.sk využíva funkciu cookies, ktorá zaznamenáva pohyb užívateľa v rámci stránky llarik.sk.  Využívanie tejto funkcie slúži na vylepšenie aplikácie a zlepšenie zákazníckej podpory.
Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov užívateľa, okrem informácií o stránkach, ktoré užívateľ navštívil,  IP adrese, z ktorej sa na stránku prihlásil, čase a dátume, ktorý v aplikácii užívateľ strávil.
Informácie o pohybe užívateľa v aplikácii ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého užívateľ aplikáciu navštívil.

Sťažnosti

Pokiaľ budete mať pocit, že sa s Vašimi osobnými údajmi nezachádza v zmysle platnej legislatívy na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať písomnú sťažnosť na adresu LLARIK, s.r.o., Pažitná 1017/37, 926 01 Sereď.
Ak nebudete spokojný so spôsobom vybavenia Vašej sťažnosti, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Otázky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadne spracovania osobných údajov, môžete nás kontaktovať na llarik@llarik.sk

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia