Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Kontrolný výkaz DPH

18.02.2014

Kontrolný výkaz DPH.

Všeobecné informácie o kontrolnom výkaze.

Kto podáva kontrolný výkaz DPH: Kontrolný výkaz DPH podáva každý subjekt, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie DPH.

Termín podania kontrolného výkazu DPH: Kontrolný výkaz DPH sa podáva v ten istý deň, ako daňové priznanie DPH, najneskôr však do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia.

Kedy sa nemusí podať kontrolný výkaz DPH:

Kontrolný výkaz DPH sa nemusí podať ak:

 • platiteľ nemá povinnosť podať daňové priznanie DPH
 • platiteľ podáva nulové daňové priznanie DPH
 • platiteľ uvádza v daňovom priznaní DPH len údaje oslobodené od dane podľa § 43 (dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu), § 47 (vývoz tovaru a služieb), § 45 (trojstranný obchod) a súčasne si neuplatňuje odpočet dane na vstupe

Príklad:  Platiteľ za zdaňovacie obdobie 01/2014 dodal tovar do Českej republiky s oslobodením od dane (§ 43) a zároveň si na vstupe uplatňuje len odpočítanie dane pri dovoze tovaru z Ruska (§ 49 odst.2 písm.a). V tomto prípade kontrolný výkaz podať nemusí.

Pokiaľ by si však tento platiteľ uplatňoval okrem uvedených transakcií ešte odpočítanie dane na vstupe od tuzemského dodávateľa, povinnosť podať kontrolný výkaz mu vznikne.

Akým spôsobom sa podáva kontrolný výkaz: Kontrolný výkaz sa podáva výlučne elektronicky, podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Zaručený elektronický podpis sa nevyžaduje, ak má platiteľ uzatvorenú so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Musia údaje v kontrolnom výkaze korešpondovať s údajmi v daňovom priznaní DPH?

Údaje v kontrolnom výkaze nezachytávajú viaceré skutočnosti, ktoré sú zachytené v daňovom priznaní DPH, ako napríklad:

 • úprava dane koeficientom,
 • odvod DPH pri krádeži,
 • časový posun pri samozdanení...

 Čísla uvedené v daňovom priznaní teda nemusia byť zhodené s číslami uvedenými v kontrolnom výkaze.

Obsahová náplň kontrolného výkazu

Tabuľka A1

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb
A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri  ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry  a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7

Do tabuľky A1 vstupujú údaje z odberateľských faktúr s miestom dodania v tuzemsku:

 • dodanie tovaru, dodanie služby, dodanie tovaru s montážou a inštaláciou
 • dodanie tovaru do zahraničia formou zásielkového predaja

Pozor: Do tabuľky A1 sa neuvádzajú údaje z faktúr vystavovaných v tuzemsku pre občanov, nakoľko v súlade s § 71 až § 75 zákona o DPH pri dodaní tovaru alebo služby v tuzemsku nevzniká povinnosť vyhotoviť faktúru občanovi. Údaje z faktúr vystavovaných v tuzemsku pre občanov sa uvádzajú sumárne do tabuľky D2.

Príklad : Dodávateľ vyfakturuje odberateľovi zálohu za dodávku tovaru v 100% výške v decembri 2013. Dodávka sa zrealizuje a dokladovo vysporiada v januári 2014. Nakoľko daň z prijatia platby bola priznaná v daňovom priznaní DPH 12/2013, údaje z faktúry o dodaní tovaru už do kontrolného výkazu nevstupujú.

Riadky daňového priznania DPH: 01-02, 03-04,

Tabuľka A2

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo  dátum prijatia platby Základ dane v eurách Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Množstvo tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Do tabuľky A2 sa uvádzajú faktúry s tuzemským prenosom daňovej povinnosti na odberateľa (dodávateľ vystavuje faktúry bez DPH) pri dodávke nasledovných druhov tovaru podľa § 69 odst.12 písm. f-i:

 • poľnohospodárske plodiny
 • kovy a kovové predmety
 • mobilné telefóny
 • integrované obvody

Prenos daňovej povinnosti na odberateľa (faktúra bez DPH) sa uplatňuje len pri faktúrach, kde základ dane je 5 000 eur a viac a odberateľ je platiteľ dane.

Pozor: pokiaľ je základ dane nižší ako 5 000 eur, faktúra sa vystavuje vrátane DPH a údaje z faktúry sa zahrnú do tabuľky A1.

Príklad: Platiteľ dane dodá inému platiteľovi kukuricu v hodnote 3 000 eur a ryžu v hodnote 4 000 eur. Ide o jednu komoditu (poľnohospodárske plodiny), základ dane sa spočíta a uplatní sa prenos daňovej povinnosti na odberateľa (fakturuje sa bez dane). Údaje z faktúry sa zahrnú do tabuľky A2 do dvoch radkov, podľa položiek colného sadzobníka.

Príklad: Platiteľ dane dodá inému platiteľovi dane mobilné telefóny v hodnote 4 000 eur a integrované obvody v hodnote 3 000 eur. Základ dane sa nespočíta, ide o dve rôzne komodity, prenos daňovej povinnosti sa neuplatní. Faktúra je vystavená vrátane DPH. Údaje z faktúry sa zahrnú do tabuľky A1.

Príklad: Dodávateľ vyfakturuje v decembri 2013 odberateľovi zálohu 5 000 eur na dodávku pšenice. Faktúra je vystavená vrátane DPH, prenos daňovej povinnosti sa neuplatňuje. V januári 2014 sa zrealizuje dodávka a odberateľovi sa vyúčtuje doplatok 5 000 eur. Pri doplatku sa uplatní prenos daňovej povinnosti na odberateľa, faktúra sa vystaví bez DPH, údaje z faktúry sa zahrnú do tabuľky A2.

Príklad: Dodávateľ vyfakturuje odberateľovi dodávku notebookov v hodnote 10 000 eur a dodávku mobilných telefónov v hodnote 5 500 eur. K dodávke notebookov uplatní DPH a údaje zahrnie do tabuľky A1, dodávka mobilných telefónov podlieha tuzemskému samozdaneniu, je fakturovaná bez DPH a údaje o dodávke mobilných telefónov zahrnie do tabuľky A2.

Pozor: Do tabuľky A2 nevstupujú údaje z tuzemského samozdanenia podľa § 69 odst. 12 písm. a-e:

 • dodanie kovového odpadu a kovového šrotu
 • prevod emisných kvót
 • dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku ...
 • dodanie tovaru pri zabezpečovacom prevode práva

Príklad: Dodávateľ dodá kovový šrot v hodnote 15 000 eur a zabezpečí aj dopravu v hodnote 2 000 eur. Kovový šrot sa dodá v režime tuzemského samozdanenia bez DPH, údaje o dodávke nevstupujú do kontrolného výkazu. Doprava sa fakturuje s DPH a údaje o doprave vstupujú do tabuľky A1.

Riadky daňového priznania DPH:

Dodávateľ, ktorý uplatňuje prenos daňovej povinnosti – údaje z faktúr do daňového priznania DPH nevstupujú

Tabuľka B1

B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona (okrem faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry alebo číselná identifikácia dokladu Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

Do tabuľky B1 vstupujú údaje z dodávateľských faktúr, pri ktorých dochádza k prenosu daňovej povinnosti na príjemcu:

 •  nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu,
 •  cezhraničný prenos daňovej povinnosti,
 •  tuzemský prenos daňovej povinnosti,

Pozor: Pri tuzemskom prenose daňovej povinnosti do tabuľky B1 už uvádzame všetky komodity uvedené v § 69 odst.12, teda nie len tie, ktoré sú predmetom novely zákona o DPH a ktoré vstupujú do tabuľky A2.

Pozor: Pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu vzniká povinnosť odviesť daň 15. deň nasledujúceho mesiaca po uskutočnení nadobudnutia tovaru, alebo v deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom nasledujúceho mesiaca po uskutočnení nadobudnutia tovaru.

Nárok na odpočet dane vzniká však až vtedy, keď má platiteľ faktúru. Údaje do tabuľky B1 uvádza nadobúdateľ až vtedy, keď má faktúru. Dochádza tu k posunu údajov medzi daňovým priznaním DPH a kontrolným výkazom.

Príklad: Odberateľ nadobudne tovar z Česka vo februári 2014. Povinnosť odviesť daň mu vzniká najneskôr v marci 2014. Faktúru za dodávku tovaru dostane v máji 2014. Údaje z faktúry vstupujú do tabuľky B1 v máji.

Riadky daňového priznania DPH: 7-8, 9-10, 11-12, 13-14,21

Tabuľka B2

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona
Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo faktúry Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby Základ dane v eurách Suma dane v eurách Sadzba dane
%
Výška odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

V tabuľke B2 sa uvádzajú údaje z tuzemských dodávateľských faktúr, pri ktorých príjemca uplatňuje odpočítanie dane na vstupe.

Pozor: Ak odberateľ obdrží od dodávateľa faktúru o prijatí zálohovej platby, ktorá predstavuje 100 % zálohu za dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, uvedie údaje z tejto faktúry do kontrolného výkazu v príslušnom zdaňovacom období a údaje z “riadnej faktúry“ už do kontrolného výkazu neuvádza.

Riadky daňového priznania DPH: 20,21, 22,23

Tabuľka B3

B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 ods. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane
Celková suma základov dane
v eurách
Celková suma dane
v eurách
Celková suma odpočítanej dane
v eurách
Kód opravy
1 2 3 4

V tabuľke B3 sa sumárne uvádzajú údaje z dokladov, ktoré nie sú faktúrami a pri ktorých si platiteľ uplatňuje nárok na odpočet DPH. Ide o sumár dokladov zväčša evidovaných ako výdavkový pokladničný doklad. Sú to doklady z:

 • ERP
 • doklady z tankovacích automatov
 • doklady, pri ktorých nie je povinnosť ich vystavovania prostredníctvom ERP (paragóny)
 • diaľničné známky

Tabuľka C1

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry
Identifikačné číslo pre daň odberateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej vyhotovenej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane
%
Číselný kód tovaru podľa Spoločného colného sadzobníka [len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona] Druh tovaru
[len tovar podľa § 69 ods. 12 písm. h) a i) zákona]
Rozdiel množstva tovaru
[tovar podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona]
Merná jednotka Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

V tabuľke C1 sa uvádzajú údaje z vyhotovených dobropisov a ťarchopisov k faktúram uvedeným v tabuľke A1 a A2. Ide o:

 •  odberateľské dobropisy a ťarchopisy  k tuzemskému zdaniteľnému plneniu,
 •  odberateľské dobropisy a ťarchopisy  k tuzemskému samozdaneniu,

Pozor: Ak je jeden dobropis vystavený k viacerým odberateľským faktúram, v kontrolnom výkaze treba uviesť všetky variabilné symboly pôvodných faktúr.

V tabuľke C1 sa neuvádzajú odberateľské dobropisy a ťarchopisy k dodávkam, ku ktorým bol vystavený doklad z ERP a k dodávkam, kde nie je povinnosť vyhotoviť faktúru (faktúry vystavované občanom).

Odporučenie: Pri vystavovaní cenových dobropisov, zväčša na konci roku za odobrané množstvo, zákon o DPH v § 25 odst. 6 umožňuje dohodu medzi obchodnými partnermi, aby si takúto zľavu fakturovali bez DPH na základe písomnej dohody. Odstraňuje sa tým problém s evidenciou variabilných symbolov pôvodných faktúr a údaje z takto vystaveného dokladu nevstupujú ani do kontrolného výkazu ani do daňového priznania DPH.

Riadky daňového priznania DPH: 26-27

Tabuľka C2

Identifikačné číslo pre daň dodávateľa Poradové číslo opravnej faktúry Poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry Rozdiel základu dane v eurách Rozdiel sumy dane v eurách Sadzba dane
%
Rozdiel v sume odpočítanej dane v eurách Kód opravy
1 2 3 4 5 6 7 8

V tabuľke C2 sa uvádzajú údaje z prijatých dobropisov a ťarchopisov k faktúram uvedeným v tabuľke B1 a B2. Ide o:

 • dodávateľské dobropisy a ťarchopisy k tuzemskému zdaniteľnému plneniu,
 • dodávateľské dobropisy a ťarchopisy k zahraničnému samozdaneniu,

Pozor: Ak je jeden dobropis vystavený k viacerým odberateľským faktúram, v kontrolnom výkaze treba uviesť všetky variabilné symboly pôvodných faktúr.

V tabuľke C2 sa uvádzajú aj údaje z dobropisov alebo ťarchopisov, kde bol pôvodný doklad vystavený prostredníctvom ERP, alebo bol vydaný iný typ zjednodušenej faktúry (pokladničný doklad pri službách, kde nie je povinnosť evidovať tržby prostredníctvom ERP).

Riadky daňového priznania DPH: 28

Pozor zmena zákona: podľa pôvodného znenia § 53 zahrnul platiteľ dodávateľský dobropis do daňového priznania v tom období, v ktorom dodávateľský dobropis dostal. Podľa nového znenia § 53 ak odberateľ nedostane dodávateľský dobropis do 30 dní odo dňa, kedy bol vystavený, musí vykonať opravu odpočítanej dane (zvýšiť svoju daňovú povinnosť) v zdaňovacom období v ktorom uplynulo 30 dní od vystavenia dodávateľského dobropisu. Ten istý režim je podľa nového znenia príslušného paragrafu uplatňovaný aj pri zahraničných dobropisoch k samozdaneniu

Tabuľka D1

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami
Celková suma obratov v eurách evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(základná sadzba)
Celková suma dane v eurách
(základná sadzba)
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(znížená sadzba)
Celková suma dane v eurách
(znížená sadzba)
Kód opravy
1 2 3 4 5 6

Do tabuľky D1 vstupujú sumárne údaje zo zdaniteľných plnení, pri ktorých bol doklad vystavený prostredníctvom ERP.

Pozor: Ak sa prostredníctvom ERP vydá doklad, ktorý má náležitosti faktúry, údaje z takéhoto dokladu sa uvedú do tabuľky A1, a ak sa takýto doklad nedá vylúčiť z celkového obratu ERP, tak sa duplicitne tieto údaje uvedú aj do tabuľky D1.

Riadky daňového priznania DPH: 1-2, 3-4,

Tabuľka D2

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(základná sadzba)
Celková suma dane v eurách
(základná sadzba)
Celková suma základov dane vrátane opráv v eurách
(znížená sadzba)
Celková suma dane v eurách
(znížená sadzba)
Kód opravy
1 2 3 4 5

V tabuľke D2 sa uvádzajú sumárne údaje zo všetkých prijatých plnení, kde nie je povinnosť vystaviť faktúru, alebo evidovať tržbu prostredníctvom ERP. Ide najmä o tieto doklady:

 • príjmové pokladničné doklady
 • faktúry vystavované občanom

Riadky daňového priznania DPH: 1-2, 3-4,

Použitý materiál: Poučenie na vyplnenie kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Pokračujte prosím na druhú časť článku s príkladmi

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia