Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Zmeny v zákone o registračných pokladniciach

14.01.2014

Dňom 1. 1. 2014 vstúpila do platnosti novela zákona č. 289/2008 Z. z o používaní elektronických registračných pokladníc. V súvislosti s uvedenou novelou si Vás dovoľujeme upozorniť na nasledujúce zmeny:

§3 odst. 4 – Na predajnom mieste nesmie byť umiestnená ERP, ktorá nespĺňa náležitosti zákona a nebola uvedená do prevádzky.

Toto ustanovenie bolo doplnené do zákona na základe kontrolných zistení finančnej správy, kedy niektorí z podnikateľov používali na vydávanie dokladov z ERP pokladnice, ktoré boli odhlásené z evidencie na miestne príslušnom daňovom úrade.

§3 odst. 6 – Spresňujú sa situácie, kedy je podnikateľ povinný vyhotoviť doklad označený slovami "NEPLATNÝ DOKLAD". Táto povinnosť vzniká:
 • pri zaznamenávaní údajov v rámci skúšobnej prevádzky
 • pri uvedení ERP do prevádzky a po jej oprave
 • v rámci zaškolenia nového pracovníka
 • v rámci vyhotovovania ďalších dokladov, ktoré nie sú pokladničnými dokladmi, napr. objednávka, dodací list
§4 odst. 2/b/8 – doklady z ERP musia byť čitateľné po dobu 5 rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom boli vystavené

Pred účinnosťou novely zákona bola lehota čitateľnosti dokladov stanovená na dobu 10 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom bol doklad vyhotovený.

§4 odst. 3/d – fiskálna pamäť musí byť označená jedinečným kódom, ktorý je zároveň vytlačený na deštruktívnej nálepke. Nálepka je nalepená na fiskálnu pamäť a tiež na vonkajší kryt ERP.

Uvedená povinnosť je naviazaná na prechodné ustanovenie (§18c) a dátum jej zavedenia je najneskôr od 01. 07. 2014. Podnikateľ, ktorému vznikne povinnosť používať ERP po 01. 07. 2014 už musí používať ERP s deštruktívnymi nálepkami. Podnikateľovi, ktorý používal ERP ešte pred novelou zákona (bez deštrukčných nálepiek), stačí zavedenie týchto nálepiek až pri výmene fiskálnej pamäte z dôvodov uvedených v §11 odst.1 (vyčerpanie kapacity pamäte, porucha, výmena vlastníka ERP...) 

§4 odst 8 – podnikateľ musí servisnej organizácii oznámiť zistenie poškodenia alebo chýbania plomby a dátum a čas tohto oznámenia musí zaznamenať do knihy ERP

Zmena oproti pôvodnému zneniu zákona je povinnosť vykonať zápis o tomto oznámení do knihy ERP.

§4 odst 9 – podnikateľ musí mať na predajnom mieste komunikačný kábel k ERP. Komunikačný kábel slúži na prepojenie pokladnice a počítača finančnej správy pri výkone kontroly.

Pokiaľ sa na predajnom mieste nachádza viac ERP, stačí mať k dispozícii jeden komunikačný kábel.

§7 odst 1 - Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že tam doplní nasledovné údaje:
 • údaje o výrobcovi alebo distributérovi ERP, ktorému bol vydaný certifikát
  (názov výrobcu alebo distributéra, ktorému bol vydaný certifikát)
 • údaje o servisnej organizácii
  (obchodné meno, sídlo a DIČ servisnej organizácie), v knihe ERP môžu byť zapísané aj dve servisné organizácie
 • výrobné číslo ERP
 • číslo plomby, ktorou je ERP označená

Kód fiskálnej pamäte, ktorý musí byť taktiež zapísaný do knihy ERP, budú servisné organizácie zapisovať postupne pri výmene fiskálnych pamätí.

§8 odst. 5 – Podnikateľ musí mať na predajnom mieste vzor pokladničného dokladu. Na pokladničnom doklade zvýrazní:
 • daňový kód ERP
 • dátum
 • čas
 • celkovú sumu platenej ceny
 • ochranný znak

Je vhodné mať na predajnom mieste oba typy dokladov z ERP, riadny doklad aj doklad o úhrade faktúry.

§9 odst. 2, 4, 5, 6 upravujú archiváciu údajov. V súvislosti s úpravou § 15 je servisná organizácia povinná pri ukončení prevádzky ERP odovzdať podnikateľovi nielen fiskálnu pamäť, ale aj dátové médium, na ktorom sú zaznamenané údaje z fiskálnej pamäte. 
Podnikateľ je povinný dátové médium na požiadanie predložiť kontrolným orgánom na predajnom mieste ihneď a jeho obsah archivovať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň.

Podnikateľ je povinný archivovať po dobu 5 rokov:
 • kópie paragónov
 • denné uzávierky z dokladov, na ktoré boli zaznamenané údaje z vystavených paragónov
 • pokladničné doklady, na ktoré boli nahraté údaje z vystavených paragónov
 • doklady označené slovami "NEPLATNÝ DOKLAD"
 • tlačové výstupy z dennej uzávierky

Doklad označený slovom "VKLAD" je podnikateľ povinný uchovávať počas dňa, v ktorom bol vystavený.

Pozor: podľa pôvodného znenia zákona sa doklady označené slovami VKLAD a NEPLATNÝ DOKLAD archivovali po dobu jedného roka od konca roka v ktorom boli vystavené. Túto lehotu treba pri dokladoch vystavených do 31. 12. 2013 aj dodržať.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia