Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Odpisovanie hmotného majetku od 1. 1. 2015

08.02.2015

Novela zákona o dani z príjmov, nadobúdajúca účinnosť 1. 1. 2015, prináša so sebou veľké množstvo zmien. Výrazne zasahuje najmä do uplatňovania daňových odpisov.

Odpisovanie hmotného majetku je v zákone o dani z príjmov (ďalej len ZDP) riešené v §22 - §29. Novela ZDP sa čiastočne dotýka uplatňovania daňových odpisov aj cez § 17 odst. 34, 35 a § 19 odst. 3.  Aplikovanie zmien platných od 1. 1. 2015 na hmotný majetok, ktorý už daňovníci odpisujú, sa uplatňuje cez prechodné ustanovenia v §52zd, bod 1, 2 a bod 6.

Najdôležitejšie zmeny v odpisovaní majetku môžeme heslovite zhrnúť do nasledovných bodov:

 • rozšírenie počtu odpisových skupín
 • zavedenie obmedzení v používaní metódy zrýchleného odpisovania
 • limitovanie výšky odpisov pri luxusných automobiloch
 • zmeny vo výdavkoch na operatívny prenájom
 • zrušenie leasingového spôsobu odpisovania

Rozšírenie počtu odpisových skupín

Podľa pôvodného znenia ZDP platného do 31. 12. 2014 mohli účtovné jednotky používať 4 odpisové skupiny:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov

Nové znenie ZDP zavádza 6 odpisových skupín. Vzniká nová odpisová skupina 3 a budovy sa presúvajú z odpisovej skupiny 4 do skupín 5 a 6:

Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

Do novej 3-tej odpisovej skupiny budú podľa prílohy č. 1 ZDP zaradené:

 • elektrické motory, generátory, transformátory...
 • zážihové spaľovacie lodné a ostatné motory
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním
 • turbíny
 • pece, horáky a ich časti
 • chladiace a vetracie zariadenia (pozri podrobnejšie výnimky)
 • plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje
 • stroje pre metalurgiu

Pri týchto typoch zariadení sa s účinnosťou od 01. 01. 2015 skráti doba odpisovania z pôvodných 12 rokov na 8 rokov.

Príklad: Spoločnosť obstarala elektrický generátor v roku 2009. Jeho vstupná cena bola 12 tis. EUR. Zaradila ho do 3.odpisovej skupiny a začala rovnomerne odpisovať. V jednotlivých rokoch si uplatnila nasledovnú výšku odpisov.

Rok Daňový odpis Výpočet
2009 - 2014 1 000 Eur/rok 12 000/12

V roku 2015 prepočítala odpis v súlade s novelou ZDP a generátor doodpisovala nasledovne:

Rok Daňový odpis Výpočet
2015 - 2018 1 500 Eur/rok 12 000/8

Mení sa aj filozofia odpisovania budov. Budovy sa v zmysle novely ZDP rozdelia na dva druhy. Budovy výrobného charakteru. Tieto sa zaradia do odpisovej skupiny 5 a pokračujú v odpisovaní 20 rokov. Sem budú patriť:

 • budovy pre obchod a služby – obchodné centrá, obchodné domy, autoservisy
 • budovy pre dopravu a elektronické komunikácie – autobusové a železničné stanice, prístavy, budovy pre rádiové a televízne vysielanie
 • priemyselné budovy – závody, dielne, montážne haly
 • nádrže, silá, sklady
 • niektoré druhy inžinierskych stavieb

Ostatné budovy budú zaradené do novej odpisovej skupiny 6, s dobou odpisovania 40 rokov. Sem budú patriť tzv. administratívne budovy:

 • bytové budovy
 • hotely a ubytovacie zariadenia
 • budovy na úradnícke a administratívne účely
 • budovy pre kultúru a zábavu – kiná, divadlá, múzeá, knižnice
 • školy, univerzity, budovy pre šport, športové ihriská
 • budovy pre vykonávanie náboženských aktivít

Príklad: Spoločnosť kúpila administratívnu budovu v roku 2009. Vstupná cena budovy bola 200 tis. eur. Budovu zaradila do 4-tej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov. V súlade s novelou ZDP platnou od 01.01.2015 je povinná budovu preradiť zo 4-tej odpisovej skupiny do 6-tej odpisovej skupiny a prepočítať zvyšné daňové odpisy.

Rok Daňový odpis Výpočet
2009 - 2014 10 000 Eur/rok 200 000/20
2015 - 2042   5 000 Eur/rok 200 000/40

Pozor! Pokiaľ odpisujete budovu, ktorá sa používa na výrobné aj na administratívne účely, rozhodujúcim kritériom pre zatriedenie do správnej odpisovej skupiny je prevažujúca časť úžitkovej plochy budovy.

Príklad: Spoločnosť skolauduje v roku 2015 budovu. Obchodné priestory predstavujú 60 % úžitkovej plochy budovy a byty predstavujú 40 % úžitkovej plochy budovy. Budova bude zatriedená do 5 odpisovej skupiny. Odpisovať sa bude 20 rokov.

Zavedenie obmedzení v používaní metódy zrýchleného odpisovania

V súlade s novelou zákona o ZDP je povolené používať zrýchlenú metódu odpisovania len v odpisových skupinách 2 a 3. Odpisy majetku, zaradeného v ostatných odpisových skupinách (1,4,5,6), pri ktorých bola použitá zrýchlená metóda odpisovania, treba prepočítať prostredníctvom rovnomernej odpisovej metódy.

Príklad: Spoločnosť kúpila 10. 1. 2013 počítač v hodnote 4 000 Eur. Zaradila ho do 1. odpisovej skupiny a na výpočet odpisov použila metódu zrýchleného odpisovania. S platnosťou od 1. 1. 2015 musí odpisy prepočítať pomocou metódy rovnomerného odpisu.

Rok Odpis Spôsob výpočtu
2013 1 000 Eur 4 000/4
2014 1 500 Eur [(4 000-1000)x2]/5-1
2015 1 000 Eur 4 000/4
2016    500 Eur

Príklad: Spoločnosť kúpila 1. 1. 2013 administratívnu budovu v hodnote 100 000 Eur. Zaradila ju do 4. odpisovej skupiny a na výpočet odpisov použila metódu zrýchleného odpisovania. S účinnosťou od 1. 1. 2015 musí budovu preradiť zo 4. odpisovej skupiny do 6. odpisovej skupiny a zároveň zmeniť metódu odpisovania zo zrýchlenej na rovnomernú.

Rok Odpis Spôsob výpočtu
2013 5 000 Eur 100 000/20
2014 9 500 Eur [(100 000-5 000)x2]/21-1
2015-2048 2 500 Eur 100 000/40
2049    500 Eur

Limitovanie výšky odpisov pri luxusných automobiloch

Cieľom tejto úpravy je obmedziť uplatňovanie daňových odpisov z automobilov, ktorých vstupná cena je vyššia ako 48 000 eur v prípade, že podnikateľ nevykazuje dostatočný zisk. S účinnosťou od 1. 1. 2015 musí daňovník porovnávať základ dane a sumu 12 000 eur, ktorá predstavuje výšku odpisu pri automobile so vstupnou cenou 48 000 eur.

Príklad: Spoločnosť kúpi v januári 2015 osobný automobil v hodnote 60 000 eur. Výška limitovaného ročného daňového odpisu je 12 000 eur (48 000/4). Daňovník počas odpisovania automobilu vykazuje rôzne základy dane (ZD) a následne porovnáva.

Rok Základ dane Daňový odpis skutočný Daňový odpis limitovaný Úprava ZD
2015   4 000 15 000 12 000 +3 000

ZD je nižší ako 12 000 eur, je nutné ho zvýšiť o rozdiel medzi skutočným a limitovaným odpisom.

Rok Základ dane Daňový odpis skutočný Daňový odpis limitovaný Úprava ZD
2016 12 000 15 000 12 000 nekoná sa

ZD je rovný limitovanej výške daňového odpisu, úpravu netreba vykonať, v daňových výdavkoch možno ponechať skutočný daňový odpis vo výške 15 000 eur.

Príklad: Spoločnosť kúpi automobil v júli 2015 automobil v hodnote 60 000 eur. Počas doby odpisovania automobilu bude vykonávať nasledovné porovnávania.

Rok Základ dane Daňový odpis skutočný Daňový odpis limitovaný Úprava ZD
2015 3 000 7 500 [(60 000/4)/12]x6 6 000 [(48 000/4)/12]x6 +1 500

ZD je nižší ako 12 000 eur, je nutné ho zvýšiť o rozdiel medzi pomernou časťou skutočného odpisu a pomernou časťou limitovaného odpisu.

Príklad: Spoločnosť kúpi v januári 2015 automobil v hodnote 60 000 eur a druhý automobil v hodnote 60 000 eur kúpi v júli 2015. Porovnanie bude vyzerať nasledovne.

Rok Daňový odpis skutočný Daňový odpis limitovaný Úprava ZD
A1 2015 15 000 12 000 +3 000
A2 2015   7 500 [(60 000/4)/12]x6   6 000 [(48 000/4)/12]x6 +1 500
Spolu 22 500 18 000 +4 500
V prípade, ak by bol ZD nižší ako 24 000 eur (násobok počtu áut a limitu 12 000), je nutné vykonať úpravu ZD navýšením o 4 500 eur. Ak je ZD rovný alebo vyšší ako 24 000 eur, úpravu ZD sa nerobí.

Pozor! Základ dane, voči ktorému porovnávame odpisy, je základ dane upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.

Pozor! Úprava základu dane porovnaním skutočných a limitovaných odpisov sa nebude dotýkať prenajímateľov áut. Tieto subjekty budú upravovať základ dane porovnaním odpisov a príjmu z prenájmu vozidla.

Zmeny vo výdavkoch na operatívny prenájom

Pri operatívnom prenájme automobilov so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur testujeme skutočnú výšku ročného nájmu, základ dane a limitovanú výšku nájmu v sume 14 400 eur, ktorá pozostáva z ročného odpisu 12 000 eur (odpis zo sumy 48 000 eur) a ziskovej prirážky prenajímateľa vo výške 20 %.

Príklad: Spoločnosť si prenajme v januári 2015 vozidlo v hodnote 60 000 eur. Ročná výška nájomného je 15 000 eur. Spoločnosť pri výpočte daňovej povinnosti vykoná nasledovné porovnávanie:

Rok Základ dane Skutočné nájomné Limitované nájomné Úprava ZD
2015   3 000 15 000 14 400 +600

ZD je nižší ako 14 400 eur, je nutné ho zvýšiť o rozdiel medzi skutočným a limitovaným nájomným.

Rok Základ dane Skutočné nájomné Limitované nájomné Úprava ZD
2016 15 000 15 000 14 400 nekoná sa

ZD je vyšší ako limitovaná výška ročného nájomného. Úpravu netreba vykonať, v daňových výdavkoch možno ponechať skutočné nájomné vo výške 15 000 eur.

Príklad: Spoločnosť si v máji 2015 prenajme osobný automobil v hodnote 60 000 eur. Ročná výška nájomného je 15 000 eur. Spoločnosť pri výpočte daňovej povinnosti vykoná nasledovné porovnávanie:

Rok Základ dane Skutočné nájomné Limitované nájomné Úprava ZD
2015 3 000 10 000 (15 000/12)x8 9 600 (14 400/12)x8 +400

ZD je nižší ako 14 400 eur, je nutné ho zvýšiť o rozdiel medzi skutočným a limitovaným nájomným.

Pozor! Pri zmluvách o operatívnom prenájme automobilov je nutné s účinnosťou od 1. 1. 2015 zisťovať obstarávaciu hodnotu prenajímaného vozidla.

Pozor! K zmene dochádza aj pri uplatňovaní odpisov u prenajímateľov vozidiel. V súlade s novelou ZDP si prenajímatelia môžu do daňových výdavkov uplatniť odpis len do výšky príjmu z prenájmu automobilu. Neuplatnené odpisy si následne môžu douplatňovať po skončení odpisovej doby automobilu a to až do jeho úplného odpísania.

Zrušenie leasingového spôsobu odpisovania

Podľa nových ustanovení ZDP platných od 1. 1. 2015 prakticky zaniká zvýhodnená forma leasingového odpisovania, kedy “leasingovaný majetok“ mohol byť odpísaný počas doby trvania leasingu. Touto úpravou sa zjednocuje spôsob odpisovania pre hmotný majetok bez ohľadu na formu jeho obstarania (vlastné zdroje, úver, leasing). Následne pre hmotný majetok obstarávaný formou leasingu platia všetky ustanovenia ZDP upravujúce odpisovanie, teda aj limit daňových odpisov pri automobiloch so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur. 

Pri leasingovanom majetku, ktorý je už odpisovaný podľa doteraz platných predpisov je nutné v súlade s prechodným ustanovením vykonať prepočet odpisov podľa nových pravidiel.

Príklad: Spoločnosť obstarala pomocou leasingu dňa 10. 1. 2014 automobil. Doba trvania leasingovej zmluvy bola 38 mesiacov. Hodnota automobilu bez DPH bola  36 500 eur, poplatok za  uzatvorenie leasingovej zmluvy bol 1 000 eur a poplatky za pridelenie EČV boli 500 eur. Spoločnosť zaradila vozidlo v celkovej obstarávacej hodnote 38 000 eur do majetku spoločnosti a odpisovala nasledovne:

Výška ročného odpisu do 31. 12. 2014

(38 000/38) x 12 = 12 000 

Výška ročného odpisu od 1. 1. 2015

(38 000/4 roky) = 9 500

Použitý materiál: Novela zákona o dani z príjmov od 1. 1. 2015

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia