Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Hotovostné platby II

17.09.2013

Vybrané príklady uplatňovania zákona o obmedzení platieb v hotovosti.

Zákon č.394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti je v platnosti už niekoľko týždňov, a tak ako pri každej právnej norme, život priniesol mnoho otázok vyplývajúcich z jeho aplikácie v praxi. Ministerstvo financií v tomto prípade pružne zareagovalo a umožnilo nám priniesť výklad vybraných podnikateľských situácií aj so správnou aplikáciou zmieneného zákona. Výklad konkrétnych situácií budeme demonštrovať formou príkladov.

Príklad č. 1 – úhrada faktúry presahujúcej 5 000 eur:

Podnikateľ vystavil faktúru v sume 5 500 eur. Úhrada takejto faktúry sa nesmie rozdeliť na dve platby v hotovosti nedosahujúce limit 5 000 eur (2 000 eur + 3 500 eur). Celá faktúra sa musí uhradiť bezhotovostným prevodom.

Príklad č. 2 – vklad finančných prostriedkov do základného imania spoločnosti:

Spoločník sa rozhodol založiť spoločnosť s ručením obmedzeným. Jednou z podmienok založenia spoločnosti je zloženie základného imania do rúk správcu vkladu. Základné imanie spoločnosti je 6 000 eur. V tomto prípade musí spoločník vložiť finančné prostriedky na účet správu vkladu, nemôže ich zložiť v hotovosti.

Príklad č. 3 – hotovostné platby na základe uzatvorených zmlúv:

Prenajímateľ uzatvoril s nájomcom zmluvu o prenájme na obdobie jedného roka s mesačnou splátkou 500 eur. Z uvedeného vyplýva, že celková výška tohto právneho vzťahu je 6 000 eur. Mesačné splátky nájomného sa teda nemôžu realizovať v hotovosti, musia byť riešené bezhotovostným prevodom. Táto situácia sa týka aj ostatných zmlúv uzatvorených na určité obdobie, s presne definovanou výškou právneho vzťahu – zmluvy o poskytovaní rôzneho typu služieb, ako napr. vedenie účtovníctva, servisné činnosti, právne služby.

Obdobne posudzujeme aj rámcové zmluvy na odobratie určitého množstva tovaru v určitom časovom horizonte. Napríklad zmluva na odber 24 000 kg jabĺk v celkovej sume 7 200 eur, realizovaná v mesačných intervaloch po 2 000 kg. Faktúra za mesačné plnenie vo výške 600 eur musí byť uhradená bezhotovostne.

Iná je situácia, ak dochádza k opakovaným dodávkam tovarov a služieb bez rámcovej zmluvy. V tomto prípade je každý obchod (dodávka) samostatným právnym vzťahom. Podľa toho aj posudzujeme výšku každej transakcie osobitne. Obchod do 5 000 eur môže byť hradený v hotovosti, obchod nad 5 000 eur, nie.

Príklad č. 4 – splatenie pôžičky spoločníkovi, výplata dividend:

Spoločník poskytol v roku 2010 svojej spoločnosti s ručením obmedzeným pôžičku vo výške 10 000 eur. V roku 2013 mu spoločnosť pôžičku vráti v dvoch splátkach, 3 000 a 7 000 eur. Nakoľko sa jedná o splátky vyplývajúce z jedného právneho vzťahu, obe musia byť realizované bezhotovostne.

Táto situácia je úplne totožná aj pri výplate dividend spoločníkom. Pokiaľ výška konkrétnej dividendy pripadajúca ku konkrétnemu zdaňovaciemu obdobiu presiahne 5 000 eur, jej výplata musí byť realizovaná bezhotovostne.

Okrem uvedených situácií existujú aj plnenia, ktoré nemusia byť realizované bezhotovostne, aj keď presahujú zákonom stanovený limit. Podnikateľskej praxe sa týkajú najmä nasledovné prípady:

  • poskytovanie platobných služieb (vklad a výber hotovosti z bankového účtu)
  • platby pri správe daní, ciel a sociálneho poistenia
  • platby súvisiace so súdnym konaním, notárskou úschovou peňazí a exekučným konaním
  • platby súvisiace s pracovno-právnymi vzťahmi (cestovné náhrady, výplata mzdy...)
Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia