Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Hotovostné platby

17.09.2013

Platby v hotovosti a vystavovanie pokladničných dokladov z pohľadu platnej legislatívy.

Vystavovanie pokladničných dokladov a následné prijímanie platieb v hotovosti sa v podnikateľskej praxi aktuálne riadi troma právnymi predpismi:

Pokiaľ chceme, aby nám klient za predaj tovaru alebo poskytnutie služby zaplatil v hotovosti, sme povinní mu vydať správny pokladničný doklad. Doklad musí rešpektovať všetky ustanovenia zmienených právnych noriem.

Ako vystaviť zákazníkovi správny pokladničný doklad sa pokúsime vysvetliť v tomto príspevku.

Prvým kritériom, ktoré ovplyvňuje typ vystavovaného dokladu je predmet predaja. Ak predávame tovar, pri prijatí hotovosti musíme zákazníkovi vydať doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP).

Ak poskytujeme službu, je potrebné pozrieť do prílohy č. 1 zákona o používaní ERP, či pri platbe za tento typ služby je nevyhnutné vydať doklad z ERP.

Príklad:

 • zákazník sa ide ostrihať – kadernícke a kozmetické služby sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, kaderníčka musí klientovi pri preberaní hotovosti vydať doklad z ERP
 • zákazník si prenajme chatu – ubytovacie služby nie sú predmetom zákona o používaní ERP, ubytovateľ vydá klientovi pri preberaní hotovosti obyčajný, rukou vypísaný paragón

Druhé kritérium, ktoré určuje obsah alebo náležitosti vydávaného dokladu, je výška prijatej hotovostnej platby.

Ak predávame tovar alebo poskytujeme službu spadajúcu pod zákon o ERP, tak pri platbe v hotovosti vydávame doklad, ktorý je zjednodušenou faktúrou a obsahuje nasledovné údaje:

 • daňový kód ERP
 • DIČ podnikateľa
 • IČ DPH podnikateľa
 • ochranný znak (MF)
 • poradové číslo pokladničného dokladu
 • dátum a čas vyhotovenia pokladničného dokladu
 • označenie tovaru alebo služby, ich množstvo a priradenie sadzby DPH
 • cenu tovaru alebo služby
 • obchodné meno a sídlo alebo predajné miesto predávajúceho
 • základ dane z pridanej hodnoty
 • sadzbu dane z pridanej hodnoty
 • výšku dane z pridanej hodnoty
 • zaokrúhlenie ceny
 • celkovú cenu

Takýto zjednodušený doklad môžeme vydať v dvoch prípadoch:

 • ak je prijatá platba nižšia ako 1 000 eur a je realizovaná v hotovosti
 • ak je prijatá platba vyššia ako 1 000 eur a zároveň nižšia ako 1 600 eur a platba je realizovaná platobnou kartou

Pokiaľ predávame tovar alebo poskytujeme službu v hodnote vyššej ako 1 600 eur alebo chceme prijať hotovosť za viac ako 1 000 eur, musíme zákazníkovi vystaviť faktúru. Faktúra obsahuje okrem údajov, ktoré sú na zjednodušenom daňovom doklade aj:

 • obchodné meno zákazníka, adresu jeho sídla a IČ DPH (ak má pridelené)
 • jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene.

Uvedené doplnenie údajov sa týka len pri predaji v hotovosti podnikateľom, ktorí si budú z nakúpených tovarov alebo služieb uplatňovať nárok na odpočet DPH. Pri predaji občanom však podnikatelia môžu stále používať zjednodušený daňový doklad aj pri prijímaní hotovosti väčšej ako 1 000 eur.

Tretie kritérium, ktoré je spoločné pre predaj tovarov alebo služieb, či už občanom alebo podnikateľom, je nové obmedzenie výšky prijatej hotovosti. Od 01. 01. 2013 môže byť výška odovzdanej alebo prijatej hotovosti len do sumy 5 000 eur za jednu obchodnú transakciu.

Príklad: 

Občan alebo podnikateľ si príde kúpiť automobil v hodnote 5 100 eur. Predajca už nemôže od neho prijať zálohu a auto objednať, respektíve auto dodať, vystaviť doklad a prijať úhradu v hotovosti. Má len tri možnosti:

 • automobil mu odovzdá, vystaví riadnu faktúru a čaká na bezhotovostnú úhradu
 • vystaví proforma faktúru, pošle zákazníka do banky faktúru uhradiť, po obdržaní platby ho následne informuje o možnosti prevziať automobil a zároveň mu vystaví riadnu faktúru
 • automobil dodá, vystaví faktúru a platba sa realizuje platobnou kartou (limity platieb na platobných kartách v tomto príspevku neriešime)

Pozor! Zákon o obmedzení platieb hotovosti platí aj mimo územia Slovenskej republiky, pokiaľ platbu prijíma alebo poskytuje osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý, prechodný, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania a platba súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky.

Príklad:

Podnikateľ sa rozhodne kúpiť stroj v Rakúsku. Cena stroja je 6 000 eur. Stroj si objedná pod svojím IČ DPH, na základe čoho dochádza k prenosu daňovej povinnosti. V súvislosti s novoprijatým zákonom o obmedzení platieb v hotovosti už nemôže stroj vyplatiť rakúskemu obchodnému partnerovi v hotovosti pri jeho preberaní. Transakcia sa musí zrealizovať bezhotovostne.

Pozor! Ak máte staré pohľadávky, ich úhradu v hotovosti je možné zrealizovať len do 31. 03. 2013.

Príklad:

Faktúra na predaj tovaru z roku 2012, ktorá je vystavená vo výške 5 100 eur, môže byť uhradená v hotovosti len do 31. 03. 2013.

Ak chcete dostávať novinky pravidelne, prihláste sa do nášho newslettra.
Neváhajte nás kontaktovať:
image icon image icon image icon
Pažitná 1017/37
926 01, Sereď, Slovakia